Wednesday, March 20, 2013

نه شتابزده ام برای روزهای نیامده، نه دلواپسم برای روزهایی که دارد از دست میرود.
تنها دلگیرم از زمستان امسال که آنقدر پایش را از گلیمش درازتر کرد که ما خاطره هایمان را سوزاندیم تا از سرما نمیریم.
حالا نگاه کن! چمن ها دارند سبز میشوند.
و من هر چه لبخند میزنم اندوهم عمیقتر میشود.

No comments:

Post a Comment